Els Govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà una campanya de difusió per donar a conèixer el telèfon i garantir l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores. Per això els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament reforçaran el telèfon 116 111 Infància Respon per garantir un suport àgil i eficaç sobretot en l’atenció de les demandes relacionades amb l’assetjament als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.

Aquest reforç de les prestacions del telèfon d’atenció al a infància anirà acompanyada d’un seguit d’actuacions de difusió i informació, principalment entre els joves, per garantir l’accés de tots els menors que pateixin situacions de maltractament així com de les persones que en siguin coneixedores.

En paral·lel, els dos Departaments reforçaran en el termini aproximat d’un mes el circuit d’atenció, derivació i intervenció per als casos de bullying comunicats al telèfon 116 111 que garanteixi la derivació especialitzada i la coordinació interinstitucional cap als centres, amb una resposta immediata i experta en tot moment.

El servei telefònic Infància Respon (116 111) és de caràcter europeu i present a tots els estats, com també a múltiples comunitats autònomes, i ofereix informació, assessorament i orientació i atenció en relació a qualsevol tipus de demanda que afecti la infància i l’adolescència, entre d’altres, aquelles relacionades amb maltractaments i vinculats amb el sistema de protecció als infants.

Es tracta també de l’ampliació d’una eina en matèria de protecció dels infants i els adolescents, útil per donar una resposta efectiva a les comunicacions de possibles maltractaments comesos a un infant o adolescent en les seves diverses modalitats: ciberassetjament, violència masclista, abusos sexuals, violència en l’àmbit familiar, etc. Els professionals que hi treballen -en coordinació amb els diferents serveis, departaments i administracions implicades-, promouen i proposen l’activació dels recursos i l’atenció necessària per a garantir una protecció efectiva de l’infant i l’adolescent.

El reforç dels serveis i les prestacions del telèfon Infància Respon és conseqüència del protocol signat abans de l’estiu entre els Departaments de Treball, Afers socials i Famílies i d’Ensenyament sobre la prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Aquest protocol estableix el número 116 111 com a telèfon de referència per comunicacions de possibles situacions de maltractament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar rastre.

Els nou primers mesos de l’any el telèfon 116 111 Infància Respon ha atès 10.265 trucades, la major part de professionals, pares i mares, i que ara vol promocionar-se als equipaments, centres i àmbits on els menors desenvolupen activitats per tal que coneguin millor una eina al seu servei.

Les funcions d’Infància Respon 

  • Informar, assessorar i detectar situacions problemàtiques infantils, amb l’objectiu de prevenir conseqüències de risc per als infants i adolescents.
  • Orientar a professionals i a persones particulars adultes o a infants en situacions de conflicte en les quals es requereix una intervenció de les institucions administratives o judicials de protecció a la infància i l’adolescència.
  • Oferir un espai d’escolta en cassos de situacions familiars difícils o conflictives i en processos de negociació intergeneracional i, si escau, derivació al Servei d’Orientació i Mediació de la Infància i l’Adolescència (SOMIA).

Com funciona?

Quan es rep una trucada al telèfon Infància Respon, se segueixen els passos següents:

1. Una persona tècnica atén la trucada, registra les dades de l’interlocutor i determina el tipus de consulta.

2. Si es tracta d’una sol·licitud d’informació general o assessorament bàsic, la trucada la resol la mateixa persona que atén la trucada: o bé dona resposta a la consulta, o bé la deriva al SOMIA.

3. Si es tracta d’una situació de possible risc o de maltractament infantil, una persona tècnica o jurista del servei fa la gestió de la demanda i activa els mecanismes adients per a cada situació.