Definició del Programa Internet Segura

L’any 2012 el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i PROTÉGELES vam tenir l’oportunitat de crear un consorci com a Centre Safer Internet que s’integrava dins el Safer Internet Programme de la Comissió europea, amb l’objectiu principal de procurar un entorn segur per als més joves en l’ús d’Internet, la telefonia mòbil i les tecnologies de la Informació i la Comunicació –TIC– en general.

Com a Centre d’Internet Segura teníem encomanades tres tasques principals:

  • La recepció de denúncies sobre continguts amenaçadors a menors a Internet, així com tots aquells continguts il·legals, especialment la pornografia infantil.
  • La creació, desenvolupament i posada en marxa de línies d’ajuda professionalitzades que permeten donar resposta a les demandes dels menors, les seves famílies i/o els seus centres educatius, en tot allò que fa referència a la seguretat en l’ús de les TIC.
  • La implantació d’accions i campanyes de formació i sensibilització, a través d’accions de formació en els centres educatius, associacions de pares i mares dels alumnes, el Cos de Mossos d’Esquadra i professionals de diferents àmbits que treballen amb els menors.

L’activitat d’aquest consorci Centre Safer Internet va extingir-se a finals de l’any 2015. Però mitjançant la plataforma BIK, que compta amb el suport del Digital Sector Specific DSI, oberta l’octubre de 2015, els centres Safer Internet comparteixen eines, recursos i bones pràctiques i presten serveis als usuaris.

L’objectiu final era fer que Internet sigui un entorn segur i de confiança per a infants i joves.

Ciutat dels Somnis 2019

Internet Segura a la Ciutat dels Somnis 2019

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) era l’organisme executor del Pla Nacional d’impuls de la seguretat TIC aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de març de 2009, on el principal objectiu era garantir una Societat de la Informació Segura per a tots. La nova Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en funcionament des de l’1 de gener del 2020, dotarà la ciutadania, les empreses i les institucions del país d’un servei de ciberseguretat públic encarregat de protegir-los, reduir el risc i millorar els nivells de ciberseguretat. Entre els seus objectius estratègics destaca l’impuls de la cultura de ciberseguretat amb la voluntat de sensibilitzar el ciutadà, i així assolir una ciutadania digital plena, conscient i capacitada per a l’ús de les TIC i, en concret, en matèria de ciberseguretat. La creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va ser aprovada pel Parlament per àmplia majoria el juliol de 2017. La Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya estableix la creació i forma jurídica de l’entitat, que està adscrita al departament competent en matèria de ciberseguretat i societat digital.

Tant en el seu moment el CESICAT com ara l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya desenvolupen una tasca de conscienciació i sensibilització a Catalunya a través d’un programa anomenat Programa Internet Segura. Per la coordinació en l’elaboració del seu pla de treball per identificar les campanyes que ha de dur a terme l’Agència de Ciberseguretat es convoca periòdicament la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa.

El Programa s’alinea amb als objectius de l’Estratègia per un internet millor per a nens i nenes, crear una Internet millor per a nens i nenes, de la Comissió Europea orientat a infants i joves. Tanmateix el programa obre el focus inicial per adreçar-lo també a ciutadania en general i al vinculat al teixit econòmic amb aspectes de promoció de la confiança i la ciberseguretat que afecten a tots els usuaris d’internet i les xarxes socials.

El programa Internet Segura vol sensibilitzar la ciutadania en general, dedicant una especial atenció a infants i adolescents, famílies i professionals de l’ensenyament sobre la importància d’aplicar bons hàbits a l’hora de navegar per la Internet i utilitzar les xarxes socials. Cada any organitza el Dia de la Internet Segura a Catalunya, i focalitza l’atenció en algun aspecte determinat d’Internet. El programa també impulsa consells i recomanacions a través de les eines que us proposem en aquest web, adaptats a diferents franges d’edat i públic objectiu. S’hi exposen les principals situacions de risc amb què es pot trobar un usuari quan navega per Internet.

El Programa té diferents acords i col·laboracions com són el conveni de treball amb la DGAIA per a promoure formació als professionals del servei 116 111 Infància Respon, l’acord de col·laboració amb la campanya global STOP.THINK.CONNECT i la participació en activitats organitzades per Insafe i Inhope dins el marc dels treballs realitzats per SICs d’Europa (activitats de sensibilització i participació de menors, treball amb línies d’ajuda, i denúncies de continguts dins el projecte Better Internet for Kids).