Condicions d’ús

El present lloc web és titularitat de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (en endavant “CESICAT”), amb domicili social al carrer de Salvador Espriu, 45-51 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: +34 93 557 42 40. Correu-e: internetsegura[arrova]cesicat.cat.

1. General

1.1. El CESICAT és el titular del lloc web internetsegura.cat (en endavant el “Lloc Web”) i informa que l’ús d’aquest Lloc Web, així com el de tots els serveis, continguts i prestacions ofertes mitjançant el mateix estan subjectes a les presents condicions (en endavant les “Condicions”).

1.2. La utilització del Lloc Web i del seu contingut és gratuïta (excepte que s’especifiqui el contrari al mateix Lloc Web per algun servei particular) i atribueix automàticament la condició d’”Usuari” a qui en faci ús, implicant aquesta condició la plena acceptació d’aquestes Condicions. Aquestes Condicions, així com les seves modificacions o d’altres avisos legals estaran disponibles al Lloc Web i s’entendran vigents des de la seva publicació al mateix.

1.3. Determinats serveis o prestacions ofertes al Lloc Web poden estar subjectes a “Condicions Particulars”, també posades a disposició de l’Usuari, si s’escau, que podran complementar o substituir aquestes Condicions respecte l’ús del servei concret a què es refereixin.

2. Informació, Serveis i Continguts del Lloc Web

2.1. El Lloc Web ofereix informació, consells, guies i d’altres continguts preparats pel CESICAT amb finalitats de difusió, informació, conscienciació i en determinats casos la prestació de serveis específics de seguretat TIC. S’informa a l’Usuari que tots aquests continguts, malgrat estar preparats amb el màxim nivell de qualitat i coneixements possibles en matèria de seguretat TIC, no poden suposar en cap moment assessorament específic en matèria tecnològica i/o jurídica o ser considerats com a actuacions dirigides a solventar problemàtiques específiques. En qualsevol cas, el CESICAT es reserva el dret a modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

Respecte del contingut disponible al Lloc Web com a resultat de la prestació específica de serveis de seguretat TIC del CESICAT sol·licitats per l’Usuari quedarà subjecte a les condicions especificades en els convenis per la prestació de serveis acordats entre ambdues parts, essent les presents condicions aplicables subsidiàriament.

2.2. L’Usuari no ha d’actuar exclusivament sobre la base de la informació continguda al Lloc Web, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional, tant del propi CESICAT com de tercers per tal d’obtenir la prestació de serveis necessària per a cobrir les seves necessitats.

2.3. Per accedir a determinats serveis o parts del Lloc Web (Extranet), l’Usuari haurà de completar el procés de registre en el Lloc Web. El CESICAT assignarà un nom d’usuari (login) i una contrasenya, ambdós personals i intransferibles, que permetran a l’Usuari accedir als serveis particulars i/o sol·licitar-los. L’Usuari és l’únic responsable de la seguretat i ús apropiat del seu nom d’usuari i contrasenya, essent així mateix responsable de totes les activitats que es duguin a terme sota l’ús dels mateixos. CESICAT es reserva el dret a suspendre o requerir a l’Usuari la modificació de qualsevol nom d’usuari i/o contrasenya d’accés al Servei per qualsevol motiu i, en especial, si el CESICAT considera que pot existir un problema de seguretat derivat dels mateixos.

3. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet en tot moment a utilitzar el Servei d’acord amb les presents Condicions i amb la normativa vigent aplicable. En particular, però sense limitació, l’Usuari no haurà en relació amb o dins del Servei de:

Registrar-se o comunicar dades que no siguin correctes, certes, exactes, complertes i/o actualitzades. L’Usuari ha d’utilitzar les eines d’actualització establertes al Lloc Web amb la finalitat d’introduir els canvis necessaris a les dades de l’Usuari.

Accedir al Servei emprant el nom d’usuari o la contrasenya d’un altre usuari o suplantar de qualsevol altra manera a qualsevol persona a traves dels mitjans posats a disposició en el Lloc Web.

Emprar el Servei per a usos diferents a l’ús personal i privat i, en especial, contractar productes o d’altres serveis per a la seva posterior revenda a d’altres usuaris finals sense l’autorització per escrit del CESICAT.

Restringir o impedir a qualsevol altre Usuari l’ús i gaudi del Servei.

Enviar o difondre informacions, codis o continguts que puguin reduir, perjudicar, pertorbar, o impedir l’ús normal del Servei o del Lloc Web per part de qualsevol Usuari, i/o que puguin malmetre o perjudicar els equips o la propietat del CESICAT o d’altres Usuaris incloent, sense caràcter limitatiu, aplicacions malicioses, virus, bombes lògiques, enviament massiu de missatges, etc. El CESICAT es reserva el dret d’eliminar informació enviada per un Usuari o bloquejar el seu accés al Lloc Web o al Servei, amb la finalitat de mantenir la qualitat del Servei i la disponibilitat del Lloc Web.

4. Propietat Intel·lectual

4.1. Copyright © 2016 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, L’Hospitalet de Llobregat. Tots els drets reservats.

4.2. La totalitat dels elements continguts en aquest Lloc Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació des continguts i elements inclosos en el mateix, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, son titularitat del CESICAT o, en el seu cas, dels seus llicenciants corresponents. Tots els elements resten protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que hauran de ser respectats per l’Usuari.

4.3. Sens perjudici d’allò esmentat en el punt anterior i d’acord amb el que s’estableix a la normativa de propietat intel·lectual, s’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o d’alguns dels continguts del Lloc Web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial (i.e. la reproducció temporal tècnica per la visualització, etc.). La reproducció, copia, distribució, comunicació pública, transformació o en general qualsevol acte de disposició dels elements protegits del Lloc Web queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del CESICAT.

4.4. En cas que algun contingut o element del Lloc Web estigui subjecte a una llicència diferent (i.e. open source, Creative commons, etc.) s’informarà específicament en el Lloc Web o en el contingut determinat. En cas contrari, la llicència descrita en el present article serà l’aplicable i prevaldrà en cas de dubte.

5. Limitació de responsabilitat

5.1. L’ús del Lloc Web es realitza pel compte i risc de l’Usuari. El CESICAT no pot garantir que el Lloc Web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errades o sense omissions. En conseqüència, els continguts del Lloc Web són proveïts “tal i com estan” sense l’establiment de garanties de cap tipus, expresses o implícites, de manera que ni el CESICAT ni els seus col·laboradors, empleats o representants, seran responsables per qualsevol error o omissió en els mateixos o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita. En qualsevol cas el CESICAT realitzarà els seus millors esforços i aplicarà pràctiques internacionalment reconegudes per tal de prestar els seus serveis i informació amb el màxim grau d’excel·lència.

5.2. Els enllaços d’hipertext que conté el Lloc Web a altres llocs web són inclosos exclusivament a títol informatiu ja que el CESICAT els pot considerar interessants per a l’Usuari. El CESICAT en cap cas té cap mena de control sobre els llocs web enllaçats, de manera que no respon dels seus serveis, dels continguts ni de l’estat de les mateixes ni implica que el CESICAT ostenti cap mena de relació comercial, mercantil o d’altre tipus amb el titular del lloc web particular. En tot cas, el CESICAT recomana als Usuaris que consultin les condicions d’ús dels esmentats llocs web prèviament a realitzar cap transacció o actuació mitjançant els mateixos.

6. Protecció de Dades de Caràcter Personal

6.1. D’acord amb allò establert a la normativa de protecció de dades, i en particular a la Llei 15/1999 Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya informa a l’Usuari que les seves dades recollides mitjançant el Lloc Web (o els serveis del mateix) seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del CESICAT el qual es troba degudament inscrit al Registre de les autoritats de protecció de dades corresponents. Les dades seran tractades exclusivament per a les finalitats de prestar els serveis esmentats en el Lloc Web (i.e. sol·licitud i accés a serveis, resolució de dubtes, contacte, etc.) i, en cas que l’Usuari ho autoritzi, per a la remissió d’informació de caràcter operatiu o promocional pels mitjans determinats en cada cas (incloent mitjans electrònics tals com correu-e, SMS, etc.). Així mateix, el CESICAT no cedirà les dades a cap tercer, exceptuant als tercers col·laboradors i entitats públiques (com la Generalitat de Catalunya) involucrats en la prestació de serveis del CESICAT, en cas que l’Usuari ho autoritzi degudament mitjançant les caselles de sol·licitud pertinents o en cas que ho requereixi la normativa.

Excepte que específicament s’esmenti el contrari, tota la informació sol·licitada mitjançant el Lloc Web serà necessària per a atendre les peticions dels Usuaris, essent impossible l’atenció de les sol·licituds formulades en cas de no prestar-la.

6.2. El CESICAT tractarà les dades de l’Usuari amb confidencialitat i adoptarà les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

6.3. En qualsevol cas, l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la normativa mitjançant escrit dirigit a la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, carrer de Salvador Espriu, 45-51 08908 L’Hospitalet de Llobregat o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic info[arrova]cesicat.cat. En qualsevol cas, l’Usuari s’haurà d’identificar corresponentment i definir la seva sol·licitud.

7. Suspensió i terminació del Servei

7.1. El CESICAT es reserva el dret a modificar, restringir, temporalment o permanent, l’accés i/o l’ús del Servei i del Lloc Web, incloent la cancel·lació de la compta d’usuari, amb o sense notificació prèvia en particular, però sense caràcter limitatiu, a les següents situacions:

Quan l’Usuari incompleixi les presents Condicions.

Quan l’Usuari empri de forma no apropiada qualsevol part del Servei o qualsevol propietat o element del CESICAT.

Quan es detecti un error de seguretat o un accés no autoritzat al Servei o al Lloc Web.

8. General

8.1. Les presents Condicions d’utilització del Lloc Web i totes les relacions que s’estableixin entre l’Usuari i el CESICAT es regiran per la legislació catalana i espanyola que resulti d’aplicació.

8.2. Aquestes Condicions estan disponibles sota petició en català. En cas que existeixin versions en altres llengües la versió en català prevaldrà i serà l’única vinculant. Les condicions específiques amb les que l’Usuari disposarà del Servei no seran arxivades individualment.

8.3. El CESICAT es reserva el dret a actualitzar o revisar aquestes Condicions, sense prèvia notificació a l’Usuari, per motius normatius o per canvis en la prestació del Servei. L’última versió de les Condicions estarà sempre disponible en el Lloc Web. L’ús continuat del Servei per part de l’Usuari un cop hagin entrat en vigor les noves condicions significarà l’acceptació de les mateixes. En caso de modificació de les condicions de serveis o productes contractats mitjançant aquest Lloc Web, el CESICAT ho comunicarà per tal que l’Usuari pugui acceptar-les corresponentment o donar-se’n de baixa, en el seu cas.

Si alguna part o clàusula d’aquestes Condicions fos declarada nul·la o deixada sense efecte per una resolució judicial, les restants estipulacions conservaran la seva validesa.