Catalunya disposarà d’un òrgan encarregat d’investigar i analitzar els ciberincidents i ciberatacs que es produeixin a les xarxes de comunicacions electròniques i als sistemes d’informació públics.

El ple del Parlament ha aprovat aquest juliol, per àmplia majoria, la Llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, òrgan que substituirà el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’encarregarà de prevenir, detectar, respondre i investigar incidents o amenaces a les xarxes de comunicacions electròniques i als sistemes d’informació públics, i de planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, minimitzar els danys i el temps de recuperació de les xarxes i els sistemes en cas de ciberatac i col·laborar amb els cossos policials i les autoritats judicials.

La societat digital es configura, més que mai, com una plataforma global on actualment la ciutadania, organismes públics o privats i administracions públiques hi desenvolupen una part rellevant de la seva vida quotidiana.

Què passa en 1 minut a Internet aquest 2017?

La Generalitat de Catalunya aposta clarament des de fa temps per la plena implantació de la societat digital. Actualment, un elevat volum de serveis públics que presta ja es troben disponibles a la xarxa i són accessibles per a tothom. L’ús quotidià de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el tractament que en fan les empreses, entitats i ciutadans les converteixen en elements essencials per a l’actual desenvolupament econòmic i convivència social.

Tots els grans beneficis que la transformació digital aporta a la nostra societat també impliquen nous reptes, per exemple la ciberseguretat. La societat digital es troba afectada per noves i diverses amenaces que posen en perill els sistemes d’informació i les seves dades.

El Govern de Catalunya, sensible a aquesta realitat, ha decidit impulsar la llei que ha permès crear l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Agència de Ciberseguretat de Catalunya

agencia ciberseguretat

Establir un servei públic de ciberseguretat que permeti garantir la protecció adient per als seus ciutadans desenvolupant funcions com:

  • Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya
  • Exercir les funcions d’equip de resposta a emergències (CERT) a Catalunya
  • Actuar com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat competent per a l’exercici de les seves funcions públiques
  • Investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidents i ciberatacs en els quals intervingui per raó de la seva competència
  • Col·laborar amb entitats públiques i privades per tal de fomentar la millora dels nivells de ciberseguretat a les infraestructures i les aplicacions, entre d’altres
  • Millorar el nivell de ciberseguretat de la ciutadania de Catalunya, organitzant les activitats de difusió, formació i conscienciació adients